CANCELAR
ACEPTAR

Retirar xestión de recollida selectiva pola concesionaria e introducir cambios de forma progresiva

Alfonso Casal Pita 11 de enero de 2019 19:17

Os cambios propostos para o contrato de recollida de lixo e limpeza viaria están baseados nun estudo de explotación que dá por suposto distintos temas que non se xustifican. O máis importante é o cambio do sistema de recollida de carga traseira a carga lateral e, en consecuencia, o cambio dos contedores.

Teoricamente os cambios propostos tratan de contribuír ao obxectivo legal de reutilizar ou reciclar o 50% (en peso) do lixo no ano 2020 (moi lonxe do actual 10,6 %), e de adecuar os servizos ás novas necesidades do municipio.

RENDIBILIDADE PARA O CONTRATISTA.

O estudo realiza un cálculo do “Total de execución por contrata sen IVE” que estima en 2.760.839,39 e no que se recolle un beneficio industrial do 4% sobre os custos directos que ascende a 98.425,65 euros.

Ademais, expón a opción de que asuma o concesionario a xestión da recollida selectiva e do fluxo económico xerado, o cal repercutirá ao  Concello mediante desconto no canon, a risco e ventura, é dicir, que, en lugar de pagarlle á empresa a citada cantidade, pagáseselle 2.490.839,39 euros e que quedase co diñeiro que lle achegasen as vendas dos residuos reciclables. Sería unha estratexia para incentivar á empresa para coidar e fomentar a recollida selectiva, cun dobre fin: ecolóxico e económico.

Con todo, devandito desconto no canon, non se trasladou ao prego de contratación e, en lugar diso, “regálanse” os ingresos das vendas a favor da empresa co que o beneficio sería de 368.425,65 euros, un 15% sobre os custos directos, unha rendibilidade totalmente inxustificada e que, ademais, pode ter un nulo efecto para a reciclaxe, dado que pequenas variacións na recollida selectiva non van ser significativas nas ganancias e non motivarán suficientemente á compañía.

INCREMENTO DO CANON.

Os 2.760.839,39 euros propostos supoñen un aumento de 155.563,69 euros sobre o canon pago en 2017.

Este suculento canon proposto trata de esconder unha realidade: o actual canon de 2,60 millóns está “inflado” nuns 250.000 euros, é dicir, que debería estaría ao redor de 2,35 millóns de euros.

Un dos motivos dese “inflado” vén das incorrectas revisións do canon, que denunciamos publicamente e sobre a que temos aberta unha denuncia ante o Tribunal de Contas, a cal xa tivo como efecto unha actualización de este, que non se realizaba dende o 2015, forzando a que Urbaser devolvese 148.850,58 euros cobrados de máis desde o devandito ano (ver acta do pleno de 31-05-2018).

OPCIÓN DE CONTINUAR CATRO ANOS CO SISTEMA ACTUAL

Sen entrar no estudo doutros sistemas de recollida máis actuais, como a recolleita porta a porta, podemos afirmar que sería máis rendible continuar co actual sistema de recollida outros 4 anos (máis 1 ano de prórroga), que é o máximo legal (salvo excepcións) para este tipo de contratos, máxime cando o novo sistema non ofrece vantaxes que xustifiquen o cambio.

O motivo desta maior rendibilidade sería que o actual parque de vehículos ten unha media de antigüidade de 12 anos cun 59 % de vehículos que aínda teñen unha vida útil de 4 ou máis anos, e que coa nova proposta, na maioría dos casos, pasan a formar parte dunha reserva, pero con pouco ou ningún uso. Ademais, está o obrigado gasto do cambio de contedores adaptados aos camións de carga lateral, investimentos que ascenden a uns 3,4 millóns de euros (a amortizar nos 10 anos de contrato agora propostos), o que en 4+1 anos, continuando co actual sistema, supoñería un aforro de 1,7 millóns de euros fronte ao sistema proposto.

Unha alternativa intermedia podería ser ir cambiando camións e contedores progresivamente por rutas segundo os camións e contedores fosen quedando obsoletos.

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo