CANCELAR
ACEPTAR

ABSENTISMO E CONDICIONANTES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Alfonso Casal Pita 11 de enero de 2019 20:12

ABSENTISMO DO PERSONAL.

O anterior contrato foise ampliando para novas tarefas con persoal adicional cargando no seu custo unha porcentaxe do soldo para afrontar a contratación dunha persoa eventual de reforzo para cubrir as vacacións (incremento do 8,33%) e as faltas por absentismo, con sobrecustos que foron variando desde o 5,67% ao 9,67%.

Denunciamos ante o Tribunal de Contas estes sobrecustos por absentismo, xa que debesen ser asumidos pola compañía como parte do seu risco empresarial, pois: se o absentismo non chega á porcentaxe fixada, se as faltas cóbrenas os compañeiros, ou se simplemente son cubertas, supoñen uns importantes e inxustificados ingresos adicionais para a empresa.

No novo prego de contratación volve engadirse unha porcentaxe adicional do 5 % para o absentismo a pagar polos veciños, o que supón un encarecemento inxustificado de case 70.000 euros na factura anual do servizo.

CONDICIONANTES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL.

O Tripartito parece querer forzar á empresa para que poña de mandos a persoas concretas. O prego técnico esixe á empresa un “director do servizo” que actúe como o seu representante ante o Concello, para controlar os servizos, con poder e capacidade decisoria para contratar e para ordenar a disposición de gastos. Engaden logo outros condicións como: “É requisito indispensable que o director do servizo resida no municipio e que teña dedicación completa ao mesmo. … O director do servizo deberá ter titulación universitaria e polo menos 10 anos de experiencia, nos últimos 15 anos, na organización e xestión de servizos de recollida e transporte de residuos domésticos e limpeza viaria.”

Entendemos que algunha destas condicións non se axustan a dereito (artigos 34 e 76 da LCSP) porque:

- As esixencias limitan a participación das empresas na licitación, debido ao escaso número de persoas que as poden cumprir (talvez só unha, o que apunta ao típico posto feito a medida de alguén).

Ademais, para o posto de encargado tamén fixa condicións (que apuntan a un interese por colocar a alguén): 

“Cubrirase con persoal do actual persoal que acredite experiencia adecuada e un alto coñecemento do servizo. O proceso de selección … será supervisado polos servizos municipais.

Estas condicións entendemos que tampouco se axustan a dereito por:

- Ser contrario ao interese público e á boa administración, ao dedicar funcionarios públicos a unha tarefa interna dunha empresa privada, e porque impide ás empresas contratar unha persoa de categoría e experiencia xa demostrada no devandito posto.

- Ir en contra da subrogación, ao forzar a recoñecer a un dos empregados unha categoría que non posúe.

Entendemos que as imposicións sobre ambos os postos van en contra da necesaria liberdade da empresa para a súa organización e para poñer persoal da súa confianza nos devanditos cargos para garantir a mellor xestión.

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo