CANCELAR
ACEPTAR

proposta 2

Alberto Garrido Guimarey 27 de diciembre de 2019 16:14

No apartado 2 deste mesmo punto pídese que a empresa conte cunha lista de agarda para substitucións inmediatas ¿ Verdadeiramente tívose en conta o custo desta iniciativa ao licitar a 17 euros máis ive? ¿De cantas traballadoras está a falar?, ¿Coñecen a norma que establece que as xornadas mínimas de contratación de auxiliares son de 25 horas/semanais? ¿Cómo se debería de facer,  encérranse nun caixón baixo chave e logo ábrese segundo as necesidades?

 

Creo que un punto que debería de tratarse no Prego é o dos supostos nos que as empresas poden facer as rotacións de persoal para que os usuarios logo non transmitan queixas de rotacións excesivas:

-Licenzas contempladas no Convenio ou no Estatuto da Traballadores

-Cobertura de Horas sindicais

 

Ademais debería recollerse que a obrigación das empresas é a de garantir a prestación do servizo, e non a de enviar ao persoal  de atención directa que demanden usuario ou familiares, cando na actualidade existen problemas de racismo e xenofobia, e que cando se realicen queixas das auxiliares estas deberán de presentarse por escrito, e estar fundamentadas e que posteriormente os técnicos municipais levarán a cabo as pesquisas necesarias con axuda dos coordinadores.

 

No referente aos horarios de prestación dos servizos, contémplanse que se dará prioridade ao horario que solicite o usuario e/ou familiares. Na Lei vixente non existe ningunha norma que obrigue a iso, establécese que deberá de ser na medida do posible. Que ocorrería se todas as altas de usuarios piden o mesmo horario ou que se inicie a prestación entre as 10:00 ou as 11:00 da mañá? Pois que  o servizo sería inviable para as empresas, existiría precariedade laboral para as auxiliares, e non se podería cumprir o punto de ampliar as xornadas ás traballadoras xa existentes que dispón o Prego e Convenio.

 
 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario

Localización

Rating del lugar
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo